ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΣΧΟΛΕΣ 3ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Επιστήμες Υγείας & Ζωής
Υπόμνημα
E
Για την εισαγωγή στο τμήμα απαιτείται ειδικό μάθημα.
1
2
3
4
Υπάρχει πρόσβαση στο τμήμα αυτό και από τα επιστημονικά πεδία 1,2,3,4 αντίστοιχα.
Μεγάλες προοπτικές εργασίας.
   Μεσαίες προοπτικές εργασίας.
      Μικρές προοπτικές εργασίας.
1) Τμήματα ΑΕΙ
2) Τμήματα TEI
3) Τμήματα Στρατιωτικών / Αστυνομικών & Άλλων Σχολών
1) Τμήματα ΑΕΙ
1) Αγροτικής Ανάπτυξης / Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Επίσης η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Τα μαθήματα που διδάσκονται οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να διακριθούν σε τρεις ενότητες: Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Γεωπονικής Υποδομής και Μαθήματα Ειδίκευσης.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτοβιομηχανικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές εκμεταλλεύσεις, σε δραστηριότητες οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, συντονισμού και επίβλεψης. Σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς της αγροτικής οικονομίας. Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε μεγάλα θερμοκήπια και αγροκτήματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θράκης (Ορεστιάδα), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα)
2) Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Τομείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νομαρχίες, δήμους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα με αντικείμενο την εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα. Σε θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
3) Βιολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις για να ασχοληθούν με τη μελέτη όλων των ζωντανών οργανισμών και των παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο “Άγιος Σάββας”, Θεαγένειο Θεσ/νίκης, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και άλλα νοσοκομειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα). Σε βιομηχανικές εταιρίες, στα τμήματα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Ιχθυολόγοι σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου καθώς και ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και προώθησης φαρμάκων. Ελεύθεροι επαγγελματίες σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
4) Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστημών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες: Την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχημικών εφαρμογών, μοριακών βιοεπιστημών, εφαρμοσμένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
5) Βιοτεχνολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
6) Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείμενο αιχμής καθώς είναι το πρώτο τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονομικά ασύμφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόμενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστημιακών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες τροφίμων, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα. Ως βιοχημικοί σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρίες, οργανισμούς ή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα).
7) Γεωπονίας
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τμήμα δίνεται έμφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
9) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίμηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
10) Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήμης, και της επιστήμης του Περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής διατριβής).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώμα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ορεστιάδα).
11) Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήμονες οι οποίοι θα μελετούν, ερευνούν και θα εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, μεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας γραφείο μελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειμάρρων κτλ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
12) Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Αποστολή του είναι: Η συστηματική μελέτη, κατανόηση και προστασία της επιστήμης του περιβάλλοντος. Η διαχείριση χρήσεων γης. Η αξιοποίηση φυσικών πόρων. Οι μέθοδοι σχεδιασμού και χρήσεων των φυσικών πόρων. Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η διαφανής έρευνα του ανθρώπινου βίου σε σχέση με το περιβάλλον.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης και σε άλλους κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μελετητές θεμάτων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Σε συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Αγρίνιο).
13) Επιστήμης Διαιτολογίας, Διατροφής, Τροφίμων
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημονικών στελεχών για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις για τη διατροφική αξία των τροφίμων και το ρόλο τους στην υγεία.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρει τη διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (1ο - 4ο εξάμηνο) καθώς και Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Μελέτη στα δύο τελευταία εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νοσοκομεία και κλινικές. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διατροφική αγωγή ασθενών και ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες, καθώς και σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας. Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Γηροκομεία. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Σε ερευνητικές ομάδες και κέντρα με αντικείμενο επιδημιολογικές μελέτες και τον σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση μεταβολικών, διατροφικών και επιδημιολογικών προγραμμάτων. Στη βιομηχανία τροφίμων και σε βιομηχανίες προϊόντων κλινικής διατροφής για την προώθηση προϊόντων και για το σχεδιασμό, την τροποποίηση και την αξιολόγηση νέων προϊόντων διατροφής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Χαροκόπειο (Αθήνα), Αιγαίου (Λήμνος).
14) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
15) Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
2
Σκοπός: Αποστολή του είναι να καλλιεργεί και να προάγει την οικεία επιστήμη μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και να παρέχει στους φοιτητές του όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων εγνωσμένης διατροφικής αξίας τα οποία θα ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε οργανισμούς του δημοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων. Σε θερμοκήπια και αγροκτήματα. Καθηγητές (ΠΕ14.04) στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
16) Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
E
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
Για να εισαχθούν στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι υποψήφιοι διαγωνίζονται και σε τρία από τα τέσσερα προτεινόμενα αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και κολύμβηση (ξεχωριστά τα αγόρια και τα κορίτσια). Επίσης, περνάνε και από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι αρτιμελείς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γυμναστές σε σχολεία, γυμναστήρια ή αθλητικούς χώρους. Προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Σε προγράμματα άθλησης φορέων του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε δημόσιους φορείς με αντικείμενο θέματα αθλητισμού και νεολαίας (Γεν. Γραμματεία Αθλητισμού, Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς κτλ.) Ιδιωτική πρακτική.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κομοτηνή), Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα).
17) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (Αθήνα).
18) Επιστημών της Θάλασσας
2
Σκοπός: Το τμήμα είναι σχετικά νέο και σκοπός του είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να επιβλέπουν και να ελέγχουν οικολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον, οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας, για τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. Στόχος του τμήματος είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε: θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, θέματα Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης και Αλιευτικής Διαχείρισης, θέματα Υδατοκαλλιεργιών και θέματα Θαλασσίων Εφαρμογών.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση Ξένης Γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θερινή πρακτική άσκηση των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Τομείς: Θαλασσίων Διεργασιών. Θαλασσίων Πόρων. Θαλασσίων Εφαρμογών.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δημόσιο τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας κλπ.). Στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία), κλπ. Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία μελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα). Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
19) Θεάτρου
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση για τη σπουδή της ιστορίας του θεάτρου και γενικότερα για την ανάλυση και επιστημονική μελέτη της παραγωγής, της θεατρικής παράστασης και του θεατρικού φαινομένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (υπουργεία, νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, κρατικούς θεατρικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με πολιτισμική δράση) και στον ευρύτερο θεατρικό χώρο, δημόσιο και ιδιωτικό, καλλιτεχνικό και διοικητικό. Σε ιδιωτικά θέατρα. Υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση).
Το τμήμα βρίσκεται στη Σχολή Καλών Τεχνών (Θεσσαλονίκη).
20) Ιατρικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.
Διάρκεια φοίτησης βασικών σπουδών: 12 εξάμηνα.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος: Οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, πρέπει να πάρουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας και κατόπιν να υπηρετήσουν σε κάποιο αγροτικό ιατρείο ως γενικοί γιατροί για ένα χρόνο. Όσοι προορίζονται για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας, Πνευμονοφυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, Κυτταρολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, μπορούν να πάρουν αναστολή και να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Σε ασφαλιστικούς φορείς και ιδρύματα. Σε μεγάλες επιχειρήσεις, εργοστάσια και πλοία. Στην επιστημονική έρευνα στον τομέα της ειδικότητάς τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Θεσσαλίας (Λάρισα), Πάτρας.
21) Κινηματογράφου
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση, ιστορική και επιστημονική μελέτη και πρακτική εξάσκηση για την τέχνη του κινηματογράφου. Παράλληλα, προσφέρονται στους φοιτητές γνώσεις για απασχόληση σε αντικείμενα συγγενή με τον κινηματογράφο όπως είναι η τηλεόραση και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε κινηματογραφικά τμήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέων. Σε εταιρείες διανομής κινηματογραφικών ταινιών.
Το τμήμα βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
22) Κτηνιατρικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήμονες που θα ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωικής παραγωγής και θα διενεργούν υγειονομικούς ελέγχους στα ζώα και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αγροτική Τράπεζα. Σε ιατρεία ζώων. Σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις. Σε βιομηχανίες φαρμακευτικές, παρασκευής ζωοτροφών κτλ. Σε επιστημονικά ιδρύματα έρευνας. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (Καρδίτσα).
23) Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης από όλες τις δυνατές της πλευρές: από τη μεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της με άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα του δημοσίου, τραπεζών κτλ. Σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι. Σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Σε εκδοτικούς οίκους. Στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
24) Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και η εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες, να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή, να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Καθηγητές βιολογίας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θράκης (Αλεξανδρούπολη).
25) Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
E
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την επιστήμη και τέχνη της μουσικής για τον καταρτισμό ολοκληρωμένων μουσικών και καλλιτεχνών και να καταρτίζει πρότυπες ορχήστρες, χορωδίες, μονωδούς και άλλα οργανικά και φωνητικά σύνολα.
Για να εισαχθούν στο τμήμα αυτό οι υποψήφιοι δίνουν εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού κειμένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).
26) Μουσικών Σπουδών
E
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις μουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με τη μουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας.
Για να εισαχθούν στα τμήματα μουσικών σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα της αρμονίας και της υπαγόρευσης μουσικού κειμένου.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα στα τμήματα Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας και 8 εξάμηνα στο τμήμα της Αθήνας. Τα τελευταία δύο εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, σχετικό με τη διπλωματική εργασία, την οποία πρέπει να διεκπεραιώσει με επιτυχία πριν ανακηρυχθεί πτυχιούχος του τμήματος.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε φορείς πολιτισμού του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα, λυρική σκηνή κτλ.). Σε Ιδιωτικούς μουσικούς φορείς (συναυλιακοί χώροι, μέγαρο μουσικής κτλ.). Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ. Κριτικοί μουσικής σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητές μουσικής σε σχολεία, ωδεία, καλλιτεχνικούς οργανισμούς. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιόνιο (Κέρκυρα).
27) Νοσηλευτικής
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες νοσηλευτές που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα της υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Επίσης, με θεωρητική και πρακτική κατάρτιση παρέχει γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, για την έρευνα και την εκπαίδευση. Ειδικότερα η Νοσηλευτική έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη μόρφωση επιστημόνων νοσηλευτών και την ενεργητική συμμετοχή στην παραγωγή νέων γνώσεων στο χώρο της υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ιδρύματα και άσυλα. Γηροκομεία. Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στελέχη νοσηλευτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες. Στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πελοποννήσου (Σπάρτη).
28) Οδοντιατρικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα των δοντιών, των ιστών που τα περιβάλλουν, ολόκληρης της στοματικής κοιλότητας και του στοματογναθικού συστήματος του ανθρώπου, εφαρμόζοντας προληπτική ή θεραπευτική αγωγή και αποκατάσταση.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα. Δημόσιες υπηρεσίες υγιεινής. Ασφαλιστικοί οργανισμοί και ταμεία. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
29) Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η έρευνα και παραγωγή γνώσης στις επιστήμες της Αγωγής και η εκπαίδευση προσωπικού για τη στελέχωση των Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Αναλυτικότερα σκοπός των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δάσκαλοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία. Σε υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης και προγράμματα αλφαβητισμού. Σε ερευνητικά κέντρα.   
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυμνο), Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).
30) Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή ατόμων με εκ ‘‘γενετής’’ ή επίκτητες, μόνιμες ή παροδικές, σωματικές, αισθητηριακές και ψυχοπνευματικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το ρυθμό και τον τρόπο σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. Επίσης, έχει στόχο να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης στα παιδιά με ειδικές ανάγκες καθώς και να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση στο χώρο της Ειδικής Αγωγής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα στη χώρα μας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιωτική πρακτική.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος).
31) Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών / Επιστημών Προσχολικής Εκπ/σης & Αγωγής
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νηπιαγωγοί σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Παιδικοί Σταθμοί. Σε νοσοκομεία παίδων και σε ιδρύματα φροντίδας του παιδιού.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα), Πατρών, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυμνο), Αιγαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος).
32) Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόμων ικανών να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στη λύση τους με μια αντίληψη της πολυμέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστημική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονομίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του Δομημένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Οικολογίας των έμβιων οργανισμών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Διαχείρισης και διοίκησης οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τμήματος θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
33) Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος είναι καταρχάς, όπως στα τμήματα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορμού των γνώσεων στην πλήρως καθορισμένη επιστημονική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής η οποία ασχολείται με την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα των πληροφοριακών συστημάτων με έμφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρμογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τομείς της ανάπτυξης Λογισμικού, Εφαρμογών Διαδικτύου, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτύων, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου όπου υπάρχει τμήμα μηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραμματιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες Διαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανημάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής.
Το τμήμα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία).
34) Τεχνών Ήχου & Εικόνας
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της μαζικής επικοινωνίας.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελματικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασμών τους. Σε σχετικούς τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Το τμήμα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)
35) Φαρμακευτικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδίδουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις, για να ασχοληθούν με τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις και τη χρήση των φαρμακευτικών ουσιών και άλλων χημικών παρασκευασμάτων, ώστε να τα διαθέτουν στο κοινό σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε ασφαλιστικά ταμεία και Οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.ά.). Στα φαρμακεία των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Σε φαρμακευτικές βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες. Σε φαρμακοβιομηχανίες, ως ερευνητικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής. Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας.
36) Χημείας
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να μεταδώσουν στους φοιτητές τους τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να ασχοληθούν με τη μελέτη και έρευνα της δομής, της σύνθεσης και μετασχηματισμών της οργανικής και ανόργανης ύλης.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές χημείας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε βιομηχανικές και εμπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχει ειδικότητα χημικού. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκομεία. Στο γενικό χημείο του κράτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα Πανεπιστήμια: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ηράκλειο), Πάτρας.
2) Τμήματα ΤΕΙ
1) Αισθητικής & Κοσμητολογίας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους επιστημονική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν με τη βελτίωση της εμφάνισης του ανθρώπινου σώματος, το μακιγιάζ του προσώπου, καθώς και τη θεραπεία ορισμένων παθολογικών καταστάσεων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ινστιτούτα αισθητικής. Καταστήματα καλλυντικών. Σε κομμωτήρια. Νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική, σε εργασίες της ειδικότητάς τους. Σε φαρμακεία. Σε επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και στον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων για την ποιοτική τους απόδοση από αισθητικής πλευράς. Στο χώρο του θεάματος (τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο). Στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως καθηγητές της ειδικότητάς τους. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης.
2) Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
Σκοπός: Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει Τεχνολόγους για να γίνουν συνεργάτες σε εργαστήρια απεικονίσεων, υπολογιστικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας και υπερηχογραφίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ιδιωτικά και δημόσια ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε ακτινολογικά και ραδιολογικά εργαστήρια. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
3) Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων Δασοπονίας που θα μελετούν και θα εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκμετάλλευση του δασικού πλούτου της χώρας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης σε Δασαρχία, Δασικές Βιομηχανίες, Αγροτικές Τράπεζες, σε ιδιωτικά γραφεία δασικών μελετών και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νομαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδρύματα δασικών ερευνών. Σε συνεταιρισμούς και στον ιδιωτικό τομέα (δασικές εκμεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση κλπ.). Σε δασικές βιομηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ιδιώτες σε δικό τους γραφείο μελετών και κατασκευών μέχρι ορισμένο όριο δαπάνης έργου.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Στ. Ελλάδας (Καρπενήσι), Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Δράμα), Θεσσαλίας (Καρδίτσα)
4) Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Υγείας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του στον έλεγχο των παραγόντων που βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και στη μεθοδολογία προστασίας και προαγωγής της περιβαλλοντικής, δημόσιας και κοινωνικής υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Επόπτες δημόσιας υγείας στο υπουργείο Υγείας. Σε υπηρεσίες άλλων υπουργείων, την τοπική αυτοδιοίκηση και οργανισμούς κοινής ωφελείας. Σε νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που οργανώνουν υγειονομικά προγράμματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων υγιεινολογικών αναγκών της χώρας (επιδημίες, σεισμοί, πλημμύρες κ.ά.). Σε υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου σχολείων και ιδρυμάτων. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στη ΣΕΛΕΤΕ. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
5) Διατροφής & Διαιτολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει στελέχη ικανά πάνω σε θέματα σύσταση7, απ7θήκευσης, διανομής, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, επίδρασης της επεξεργασίας των τροφίμων στα θρεπτικά τους συστατικά, σχέσης τροφίμων με τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, διατροφής και διαιτητικής του ανθρώπου κάτω από φυσιολογικές και κλινικές συνθήκες, καθώς και κάτω από ειδικές συνθήκες ή καταστάσεις.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιομηχανίες παιδικών τροφών και διαιτητικών σκευασμάτων. Υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων. Υπηρεσίες προστασίας του καταναλωτή, λαϊκή επιμόρφωση, κοινωνική πρόνοια, αθλητικούς ομίλους κτλ. Νοσοκομεία και κλινικές. Κέντρα και Ινστιτούτα Διαιτολογίας και Αισθητικής. Κέντρα ομαδικής σίτισης (ξενοδοχεία, κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθμοί κ.ά.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, σύμβουλοι διατροφής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Σητεία), Θεσσαλίας (Καρδίτσα).
6) Εργοθεραπείας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του τις κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, για να μπορούν με τη συνεργασία γιατρών και άλλων ειδικών να προγραμματίζουν, να οργανώνουν και να κατευθύνουν διάφορες δραστηριότητες και εργασίες για άτομα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα με θεραπευτικό κυρίως σκοπό.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ιδρύματα χρόνια πασχόντων ατόμων. Γηροκομεία. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, κοινοτικά κέντρα, κέντρα υγείας. Κέντρα Αποκατάστασης. Αναμορφωτικά Ιδρύματα ή Φυλακές. Αναπτυξιακά κέντρα, κέντρα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα. Σε κέντρα ψυχικής υγείας. Σχολεία και ιδρύματα ειδικής αγωγής. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
7) Ιατρικών Εργαστηρίων
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να καταρτίζουν άτομα ικανά να γίνουν εργαστηριακοί συνεργάτες του γιατρού στις ειδικότητες της Μικροβιολογίας, Αιματολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Ανοσολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας, Βιοχημείας, Κλινικής Χημείας, Ενδοκρινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια ιατρικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε φαρμακοβιομηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (Λάρισα).
8) Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στον τομέα μελέτης του λαϊκού μουσικού πολιτισμού και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Υπουργείο Πολιτισμού και σε δημόσιους πολιτιστικούς φορείς. Μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα δήμων και πολιτιστικών φορέων. Μουσικά Γυμνάσια, Λύκεια, Ωδεία, Μουσικές Σχολές κ.α. Σχολές χορού. Εμπορία, κατασκευή και συντήρηση λαϊκών μουσικών οργάνων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες - μουσικοί στον τομέα εξειδίκευσής τους. Σε εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες και στα ΜΜΕ.
Το τμήμα βρίσκεται στα ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).
9) Λογοθεραπείας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να παρέχουν στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για να ασχοληθούν με την αποκατάσταση του λόγου και της ακοής με τη βοήθεια των επιστημών της βιολογίας, της φυσικής και της ιατρικής. Στα τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση - βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από τα τμήμα αυτό.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε μονάδες που έχουν ως αντικείμενο τη θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας και της έκφρασης. Σε κέντρα ψυχικής υγείας. Σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, σχολές θεάτρου και ορθοφωνίας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Δ. Ελλάδας (Πάτρα), Ηπείρου (Ιωάννινα), Πελοποννήσου (Καλαμάτα)
10) Μαιευτικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν μαίες και μαιευτές ικανούς να συνεργάζονται με τους μαιευτήρες - γυναικολόγους και να προσφέρουν φροντίδες και συμβουλές στις έγκυες, με σκοπό να τις βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και της λοχείας τους. Μπορούν επίσης να περατώσουν μόνοι τους φυσιολογικούς τοκετούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια και κλινικές. Γυναικολογικά ιατρεία. Σε κέντρα υγείας, σε υγειονομικούς σταθμούς, σε αγροτικά ιατρεία, σε τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού κτλ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες, με προϋπόθεση επί διετίας άσκηση των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, σε νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Δυτικής Μακεδονίας (Πτολεμαϊδα).
11) Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ
2
Σκοπός: Σκοπός του τμήματος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, όσο και των οργάνων που συνεργάζονται με τους ζώντες οργανισμούς.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Σε εταιρίες εμπορίας, κατασκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
12) Νοσηλευτικής
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ειδικά στελέχη που θα εργαστούν στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και της αποκατάστασης της υγείας.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Νοσηλευτικά Ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.Ιδρύματα και άσυλα. Γηροκομεία. Οργανισμοί και Επιχειρήσεις με νοσηλευτικές υπηρεσίες. Στελέχη της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στα αντίστοιχα προγράμματα που παρέχουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), οι Μέσες Τεχνικές Επαγγελματικές Νοσηλευτικές Σχολές (ΜΤΕΝΣ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Στελέχη των δημόσιων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ. Ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής νοσηλευτικών φροντίδων.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα), Κρήτης (Ηράκλειο), Θεσσαλίας (Λάρισα), Δ. Ελλάδας (Πάτρα), Στ. Ελλάδας (Λαμία), Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Διδυμότειχο).
13) Οδοντικής Τεχνολογίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να εκπαιδεύει τεχνολόγους οδοντοτεχνικής ειδικευμένους στη τεχνολογία των μεταλλικών, μεταλλοκεραμικών και ακρυλικών προσθετικών εργασιών για την αναπλήρωση των φυσικών δοντιών τα οποία καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες. Επιπλέον, οι οδοντοτεχνίτες εκπαιδεύονται στη χρήση ορθοδοντικών μηχανημάτων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικά και δημόσια οδοντιατρικά εργαστήρια σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.
14) Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
2
Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα: Επεξεργασίας των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυμώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Τεχνολογίας προϊόντων και υποπροϊόντων παραγώγων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Αναλύσεως των παραπάνω προϊόντων. Οργάνωσης και διαχείρισης οινοποιητικών και ποτοποιητικών μονάδων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνονται ένα εξάμηνο για συγγραφή διπλωματικής εργασίας και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Σε οινολογικά εργαστήρια. Σε συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Αν. Μακεδονίας - Θράκης (Δράμα).
15) Οπτικής και Οπτομετρίας
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη του Οφθαλμού από άποψη Ανατομίας και Φυσιολογίας των παθολογικών ατελειών του, η μελέτη της συμπεριφοράς των οφθαλμικών φακών στη διόρθωση αμετρωπιών και της κατασκευής τους, όσον αφορά τα υλικά και την επεξεργασία των επιφανειών τους. Επιπλέον, οι σπουδαστές μαθαίνουν να εφαρμόζουν διορθωτικούς φακούς σε σκελετούς οράσεως και επαφής σε πάσχοντες από διαθλαστικές ανωμαλίες της οράσεως.
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Καταστήματα οπτικών. Βιομηχανίες οπτικών ειδών. Αντιπροσωπείες οπτικών ειδών.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Δ. Ελλάδας (Αίγιο)
16) Προσχολικής Αγωγής
1
2
4
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα ανάπτυξης και εξέλιξης, αγωγής και φροντίδας, σωματικής υγείας και ακεραιότητας βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλα ιδρύματα φροντίδας βρεφών. Σε παιδικούς σταθμούς. Σε υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε νοσοκομεία παίδων. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες για αγωγή και φροντίδα νηπίων και συμβουλευτική γονέων. Στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπεύθυνοι για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία βρεφονηπιακών μαθημάτων. Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ερευνητικές ομάδες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα)
17) Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών
2
4
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία, την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Σε μονάδες εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικούς σταθμούς αλιευμάτων. Σε αλιευτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων.
Το τμήμα βρίσκεται στο ΤΕΙ Δ. Ελλάδας (Μεσολόγγι).
18) Τεχνολογίας Τροφίμων
2
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέματα επεξεργασίας, ανάλυσης, ποιοτικού ελέγχου και μηχανικής τροφίμων, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και διακίνησης τροφίμων, προδιαγραφών και νομοθεσίας τροφίμων, μελέτης και σχεδιασμού βιοτεχνιών και βιομηχανιών τροφίμων, καθώς και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανομικές υπηρεσίες του κράτους. Στο Χημείο του κράτους. Σε αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίμων. Σε αποθήκες συντήρησης, μαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίμων. Στην εμπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων, στην εμπορία εξοπλισμού των βιομηχανιών τροφίμων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πελοποννήσου (Καλαμάτα), Θεσσαλίας (Καρδίτσα) και Ιονίου (Αργοστόλι)
19) Τεχνολόγων Γεωπόνων
2
Κατευθύνσεις:
1. Φυτικής παραγωγής
, στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καλαμάτας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα), Δυτ. Ελλάδας (Αμαλιάδα), Κρήτης (Ηράκλειο)
2. Ζωικής παραγωγής
, στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα), Δυτ. Ελλάδας (Αμαλιάδα)
3. Αγροτικής Οικονομίας, στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Δυτ. Ελλάδας (Αμαλιάδα)
4. Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στο ΤΕΙ: Ηπείρου (Άρτα)
5. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, στα ΤΕΙ: Καλαμάτας, Κρήτης (Ηράκλειο)
6. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων, στο ΤΕΙ: Λάρισας
7. Ποιοτικού ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, στο ΤΕΙ: Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)
8. Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων, στο ΤΕΙ: Κρήτης (Ηράκλειο)
Σκοπός:
Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι ανάλογα και με την κατεύθυνση η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται:
1) με την αντιμετώπιση και την επίλυση γεωργικών προβλημάτων που αναφέρονται στη φυτική παραγωγή (αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας φυτικών προϊόντων, σωστή λίπανση, διάγνωση και καταπολέμηση ασθενειών, επιλογή γεωργικών μηχανημάτων, επιλογή κτιρίων για φύλαξη φυτικών προϊόντων κτλ.)
2) με καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκομικών υπό κάλυψη, σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισμό και στη λειτουργία θερμοκηπίων, σε συστήματα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
3) με θέματα που αναφέρονται στην παραγωγή και την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας (αύξηση ζωικής παραγωγής, τρόποι διατροφής, θρεπτική ικανότητα των ζωοτροφών, επιλογή ζώων, εμβολιασμοί, φαρμακευτική περίθαλψη, διάγνωση βασικών ασθενειών και παρασίτων, τρόποι σφαγής και διάθεσης κρεάτων κτλ.)
4) στην εφαρμογή των βιολογικών, τεχνικών και οικονομικών επιστημών που αναφέρονται στους τομείς της επιχειρηματικής ανθοκομίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε σταθμούς γεωργικής έρευνας. Σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις μεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Σε θερμοκήπια, κήπους και αγροκτήματα. Καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ελεύθεροι επαγγελματίες.
20) Φυσικοθεραπείας
Σκοπός: Σκοπός των Τμημάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για να μπορούν με τη συνεργασία των αρμοδίων γιατρών να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των οργάνων και των μελών του ανθρώπινου σώματος, για την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας. Αποσκοπούν στην εκπαίδευση των σπουδαστών στις βασικές αρχές της Ανατομίας, Φυσιολογίας, Νευρολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κινησιολογίας, Παθολογίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν επίσης να εκπαιδευτούν και σε εναλλακτικές θεραπείες.
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάμηνα (συμπεριλαμβάνεται ένα εξάμηνο αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης).
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελεύθεροι επαγγελματίες. Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά κέντρα. Κέντρα αποκατάστασης. Ερευνητικά Κέντρα. Σε αθλητικούς συλλόγους και αθλητικά κέντρα. Ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας. Ιαματικές Πηγές - Υδροθεραπεία. Κέντρα κοινοτικής προληπτικής.
Τα τμήματα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Στ. Ελλάδας (Λαμία)
3) Τμήματα Στρατιωτικών / Αστυνομικών & Άλλων Σχολών
1) Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι να καταρτίζει νοσηλεύτριες - νοσηλευτές με την ανάλογη επιστημονική και στρατιωτική εκπαίδευση για τις νοσηλευτικές ανάγκες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή (θεωρητική) στη Σχολή. Κλινική Ακαδημαϊκή στα πολιτικά και στρατιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Ο αριθμός των ανδρών που εισάγονται καθορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος Αξιωματικών Νοσηλευτικής εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς. Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία.
Το τμήμα λειτουργεί στο Στρατόπεδο Σακέτα Α’, Βύρωνας Αττική.
2) Ιατρικό (ΣΣΑΣ)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά γιατρούς. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι απόφοιτοι αποκτούν ειδικότητα με εξετάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 6 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 18 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Ακόμη, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους ιατρείο.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
3) Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά κτηνιάτρους, για να ελέγχουν τη σωστή υγειονομική σίτιση των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 15 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Παράλληλα μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
4) Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά οδοντιάτρους. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 5 χρόνια.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 15 χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Παράλληλα μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο όπως οι ιδιώτες οδοντίατροι.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
5) Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ)
Σκοπός: Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά φαρμακοποιούς. Στους σπουδαστές, αγόρια και κορίτσια, παρέχεται εκπαίδευση: Στρατιωτική στη Σχολή. Ακαδημαϊκή στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη σχολή εισάγονται και κορίτσια σε ορισμένο ποσοστό, που ορίζεται κάθε χρόνο με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε Υγειονομική εξέταση και ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιμασία.
Διάρκεια φοίτησης: 10 εξάμηνα.
Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να παραμείνουν στο σώμα 12 τουλάχιστον χρόνια. Ονομάζονται ανάλογα με το σώμα: Ανθυπολοχαγοί στο Στρατό Ξηράς, Σημαιοφόροι στο Ναυτικό, Ανθυποσμηναγοί στην Αεροπορία. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να ανοίξουν δικό τους φαρμακείο με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους ιδιώτες φαρμακοποιούς.
Το τμήμα βρίσκεται στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

              


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος