ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749
info@anodos.edu.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Όλες οι σχολές τις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε 4 ομάδες, οι οποίες ονομάζονται επιστημονικά πεδία:
● Επιστημονικό Πεδίο 1: (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες)
Περιλαμβάνει κυρίως τμήματα θεωρητικών επιστημών, όπως φιλολογικά, νομικά, κοινωνιολογικά κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 2: (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)
Περιλαμβάνει τα τμήματα των θετικών και των τεχνολογικών επιστημών, πολυτεχνεία, στρατιωτικές σχολές κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 3: (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)
Περιλαμβάνει κυρίως τμήματα ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής αλλά και τμήματα γεωπονίας κτλ.
● Επιστημονικό Πεδίο 4: (Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής)
Περιλαμβάνει κυρίως οικονομικά τμήματα, τμήματα διοίκησης, χρηματοοικονομικά, πληροφορικής κτλ.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου λειτουργούν τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού:
● Ανθρωπιστικών Σπουδών
● Θετικών Σπουδών
● Σπουδών Υγείας
● Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Κάθε μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού. Σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού, οι μαθητές παρακολουθούν τρία μαθήματα προσανατολισμού και εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και στα τρία μαθήματα προσανατολισμού.
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ανάλογα με ποια ομάδα προσανατολισμού θα επιλέξει ο μαθητής αποκτά πρόσβαση (δικαίωμα επιλογής σχολών) μόνο σε ένα επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρ/κές, Νομικές & Κοιν. Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λατινικά
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας & Πληρ/κής
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Οικονομία
Πληροφορική
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν συμμετέχουν με την ίδια βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων κάθε υποψήφιου.
Κάθε χρόνο, ανακοινώνονται οι συντελεστές βαρύτητας που καθορίζει το κάθε τμήμα και αφορούν τις τρέχουσες πανελλαδικές εξετάσεις.
Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας αποδίδει το 100%.
Στις περιπτώσεις των τμημάτων που προϋποθέτουν την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Όταν εξετάζονται 2 ειδικά μαθήματα, το άθροισμα των συντελεστών πρέπει να είναι 20% και ο μικρότερος όχι κάτω από 8%.
Με το σύστημα των συντελεστών ο υποψήφιος πλέον συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα του επιστημονικού του πεδίου.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
Κάθε υποψήφιος έχει ένα σύνολο μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα μόριά του υπολογίζονται με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται.
Γενικά τα μόρια υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΒΑΡ. ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Μάθημα 1 Α1 Σ1% Α1*Σ1%
Μάθημα 2 Α2 Σ2% Α2*Σ2%
Μάθημα 3 Α3 Σ3% Α3*Σ3%
Μάθημα 4 Α4 Σ4% Α4*Σ4%
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (αν υπάρχει) Ε1 10% (ή 20%) Ε1*10% (ή 20%)
Άθροισμα των γινομένων:          Α         
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:     1000*Α     
Σημείωση: Ο βαθμός του κάθε μαθήματος ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα και στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.
Ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 μόρια (χωρίς ειδικό μάθημα).
Το ειδικό μάθημα με συντελεστή 10% δίνει μέγιστο 2.000 επιπλέον μόρια, ενώ με συντελεστή 20% δίνει μέγιστο 4.000 επιπλέον μόρια.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων (Θεσ/νίκη)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Νεοελληνική Γλώσσα 15,1 23% 15,1*0,23 = 3,47
Πληροφορική 18,3 30% 18,3*0,30 = 5,49
Μαθηματικά 15,5 22% 15,5*0,22 = 3,41
Οικονομία 17,4 25% 17,4*0,25 = 4,35
Άθροισμα των γινομένων:      16,72    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:      16.720    
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ναυτιλιακών σπουδών (Πειραιά)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟ
Νεοελληνική Γλώσσα 15,1 20% 15,1*0,20 = 3,02
Πληροφορική 18,3 30% 18,3*0,30 = 5,49
Μαθηματικά 15,5 20% 15,5*0,20 = 3,10
Οικονομία 17,4 30% 17,4*0,30 = 5,22
Αγγλικά (ειδ. μάθημα) 16,5 20% 16,5*0,20 = 3,30
Άθροισμα των γινομένων:      20,13    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ:      20.130    
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ
Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις δίνοντας ξανά και τα τέσσερα μαθήματα. Επίσης ισχύει η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού για δύο χρονιές μετά την εξέταση στις πανελλαδικές με την κατηγορία του 10%.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ε.Β.Ε.) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ
Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των μέσων όρων των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων σε κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά. Πιο αναλυτικά, μετά τις εξετάσεις για κάθε επιστημονικό πεδίο υπολογίζεται ο Μέσος Όρος των τεσσάρων μαθημάτων (χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή βαρύτητας). Αυτός ο Μέσος Όρος που ας πούμε για παράδειγμα ότι στο 1ο Πεδίο είναι 11,1 πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, που μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα χωριστά. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να κινείται σε ένα εύρος 0,8 έως 1,2. Κάθε τμήμα επιλέγει το συντελεστή που επιθυμεί, μέσα στο επιτρεπόμενο εύρος και με το γινόμενο του συντελεστή επί το Μέσο Όρο του Πεδίου προκύπτει η Ε.Β.Ε. του κάθε τμήματος.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι Ε.Β.Ε. ανάλογα με τον συντελεστή που εφαρμόζεται κάθε φορά, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις βαθμολογίες του 2020.
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σύμφωνα με τις Πανελλαδικές 2020
ΠΕΔΙΑ Μέσος Όρος επιδόσεων
των 4 μαθημάτων
(πανελλαδικές 2020)
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) με 0,8
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) με 1,2
1ο Επιστημονικό Πεδίο 11,10 8,88 13,32
2ο Επιστημονικό Πεδίο 11,44 9,15 13,73
3ο Επιστημονικό Πεδίο 11,56 9,25 13,87
4ο Επιστημονικό Πεδίο 9,81 7,85 11,77
Στις σχολές ή τμήματα, που εντάσσονται σε δύο ή περισσότερα επιστημονικά πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές ή τμήματα.
Κάθε υποψήφιος υπολογίζει το μέσο όρο των βαθμών του (χωρίς την εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας) και για να έχει δικαίωμα να δηλώσει το τμήμα θα πρέπει αυτός ο μέσος όρος να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από την Ε.Β.Ε. του τμήματος, αλλιώς δεν έχει δικαίωμα να το δηλώσει. Για παράδειγμα αν ένας υποψήφιος του 2020 στο 2ο επιστημονικό πεδίο είχε μέσο όρο 9 τότε δεν θα μπορούσε να δηλώσει καμία σχολή (αφού το ελάχιστο είναι 9,15), ενώ αν είχε μέσο όρο 11 θα μπορούσε να δηλώσει μόνο τις σχολές με Ε.Β.Ε. μικρότερη ή ίση με 11. Φυσικά αν είχε μέσο όρο 13,73 και πάνω θα μπορούσε να δηλώσει όλες τις σχολές.
Είναι φανερό ότι το μέτρο αυτό αφορά τους υποψήφιους με χαμηλό μέσο όρο, ενώ αφήνει αδιάφορους αυτούς με μέσο όρο 13,8 και πάνω στα 3 πρώτα πεδία και 11,77 και πάνω στο 4ο πεδίο (για το 2020, διότι κάθε χρόνο ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων θα αλλάζουν οι Ε.Β.Ε.).
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ε.Β.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Η Ε.Β.Ε. στο κάθε ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στις Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, διαμορφώνεται από το γινόμενο της μέσης επίδοσης με το συντελεστή (0,70 έως 1,10), που ανακοινώνεται για το κάθε τμήμα που το απαιτεί. Αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα πρέπει να έχει βαθμό τουλάχιστον όσο η Ε.Β.Ε. σε κάθε ειδικό μάθημα χωριστά.
© ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. "ΑΝΟΔΟΣ"
N. ΓΚΥΖΗ 14 - ΓΚΥΖΗ - ΑΘΗΝΑ
210.6452777 - 210.6452749

           


© Copyright 2017 Φροντιστήρια M.E. "ΑΝΟΔΟΣ"

Κατασκευή: Ευάγγελος Σακαρίκος